+381 34 352 701
www.rakita.org
O nama
Prvi advokat Rakita, osnivač kancelarije Branko, upisan je u Advokatsku komoru Kragujevac daleke 2000. godine.
Kako to obično biva, naslednik i mladji kolega je upravo njegov sin Pavle, pun entuzijazma i inovacija upisuje se u Imenik advokata punih 17 godina posle oca.
Sada zajedno koračaju stazama kojima je gazio i Marko Tulije čuveniji kao Ciceron.

 
www.rakita.org
"Sat saveta za zdravlje deteta"


Na ovu ideju došao sam posle učešća u velikom broju humanitarnih akcija gde sam spoznao da je veoma teško, skoro nemoguće, pomoći svima kojima je pomoć potrebna.
Naime, nemam hrabosti da na sebe preuzmem teret da odlučujem kome je pomoć potrebnija pa sam shodno tome odlučio da se pomaže svima podjednako i to na sledeći način:
- prvih 10 minuta davanja pravnog saveta se kao i do sada neće naplaćivati

- narednih 50 minuta naplaćivaće se slanjem SMS poruke sadržine 1 na broj 3030 u fondaciju "Budi human", cena poruke je 200 dinara i to je jednokratna pomoć

- nakon toga naplata će se vršiti u shodno "Tarifi o nagradama i naknadama troškova za rad advokata" koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 121/2012 od 24.12.2012. godine.

Na ovaj način verujem da sam uspeo da svoj rad i znanje na neki način stavim u službu onih kojima je to u tom trenutku najpotrebnije.

Pavle Rakita
Advokat
www.rakita.org
Oblasti rada


Krivično pravo
Odbrana klijenata pred krivičnim sudom, zastupanje u svojstvu oštećenih ili privatnih tužilaca u krivičnom i predkrivičnom postupku u postupcima klasičnog, privrednog, organizovanog i visokotehnološkog kriminaliteta, zastupanje pravnih lica u privrednim prestupima i krivičnim delima, odbrana maloletnika u krivičnim predmetima i zastupanje maloletnih lica oštećenih izvršenjem krivičnih dela…
Obligaciono pravo
Ugovori i zastupanje u pregovorima u vezi zaključenja ugovora, naplata potraživanja, naknada materijalne i nematerijalne štete, zastupanje u sudskim postupcima naknade svih vidova štete, ispunjenja, raskida, poništaja i/ili utvrđenja ništavosti ugovora, naplate potraživanja…
Porodično i nasledno pravo
Nasledno pravo (nasleđivanje, sastavljanje testamentima i ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i zastupanje u sporovima vezanim za njih, sporovi u vezi podele i sastava zaostavštine …)
Porodično pravo (bračni sporovi, predbračni ugovori, razvodi i sporovi oko podele imovine ili vršenja roditeljskog prava …)
Imovinsko pravo
Nepokretnosti, prenos svojine, smetnje poseda, legalizacija objekata, zastupanje pred ogranima uprave u postupku pribavljanja dozvola za izgradnju i uknjižbe nepokretnosti, sačinjavanje ugovora, rešavanje imovinsko pravnih pitanja i priprema celokupne dokumentacije, zastupanje u sudskim postupcima…
Radno pravo
Ugovori o radu, isplata zarada, ostvarivanje drugih prava iz radnog odnosa, otkazi, otpremnine, programi rešavanja viška zaposlenih, sastavljanje svih opštih I pojedinačnih pravnih akata kod poslodavca, pružanje pravnih saveta oko svih pitanja iz oblasti radnih odnosa i zastupanje u radnim sporovima…
Kompanijsko pravo
Zastupanjem privrednih društava u postupcima pred privrednim sudovima i arbitražama, zastupanjem u postupcima naplate potraživanja, savetovanjem i usklađivanjem internih akata i poslovanja privrednih društava sa pozitivnopravnim propisima, zastupanjem i savetovanjem u postupku osnivanja privrednih društava zastupanjem i savetovanjem u postupcima promene pravne forme i statusnih promena (spajanja, podela i odvajanja), kao i zastupanjem u postupku registracije promena pred APR-om, zastupanjem i savetovanjem u vezi sa pravnim aspektom organizacije i korporativnog upravljanja, zastupanjem u sporovima članova ili akcionara privrednog društva sa drugim članovima ili samim društvom, kao i u postupcima ostvarivanja prava manjinskih ili nesaglasnih akcionara i članova društva, zastupanjem privrednih društava pred organima uprave i regulatornim agencijama, zastupanjem u stečajnim postupcima, zastupanjem i savetovanjem u drugim pravnim stvarima iz oblasti kompanijskog prava
www.rakita.org
Upoznajte naše advokate

Branko Rakita
Advokat
Diplomirao juna 1985. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu posle 3 godine i 9 meseci studija. Radio kao sekretar vise preduzeća pre nego što je postao advokat. Služi se ruskim jezikom.
Advokat Rakita
Kragujevac
Adresa:

Nikole Pašića 31/1-6

Telefon:

034/352-701

Pavle Rakita
Advokat
Diplomirao u oktobru 2013. godine na Pravnom fakultetu za privredu i pravosudje Univerziteta privredna akademija Novi Sad. U toku studija bio je uključen u više poslovnih poduhvata. Služi se engleskim jezikom.
USLOVI KORIŠĆENJA


Cilj ovog websajta nije reklamiranje niti neželjeno kontaktiranje klijenata niti pružanje pravnih saveta, već samo iznošenju podataka u skladu sa sa članom 17.3 Kodeksa profesionalne etike advokata Sl.Gl.RS 27/12.
Advokatska tarifa   Zakon o advokaturi   Kodeks profesionalne etike
Kontakt
Lokacija
Sva prava su zadržana

Fotografije radio: Zoran Petrović

Dizajn: Master Partner